Varför EQverkstan?

Bygga goda relationer och öka psykisk hälsa
Genom EQverkstans material ska eleverna bli bättre på att förstå sig själva och andra. De ska bli bättre på att använda sociala färdigheter som hjälper dem att få och behålla positiva relationer och lösa vardagskonflikter. Vi är övertygade om att det går att träna och utveckla sina sociala och emotionella färdigheter genom goda samtal i klasserna då eleverna får tid att reflektera och får tips av varandras kloka tankar. Vi på EQverkstan vill sätta fokus på det positiva och stärka det som fungerar.

Sätta ord på tankar och känslor
EQverkstans material vill ge ett språk för känslor. Forskning visar att en viktig skyddsfaktor för god psykisk hälsa hos barn och unga är att ha förmågan att sätta ord på tankar och känslor. Då får du möjlighet att känna igen känslorna hos sig själv och hos andra, grunden för empati.

”Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen”, /Lgr22

Gruppinriktat
EQverkstan riktar sig till hela gruppen. Det är ett effektivt främjande arbete att ha roligt tillsammans i gruppen, det skapar en god stämning vilket förebygger mobbning och kränkningar. Att trivas och vara trygg i sin grupp är avgörande för inlärning. Med EQverkstans material bygger vi gemenskap och arbetar med etik och värdegrund.

 ”Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra.” /Lgr22

EQ
Emotionell intelligens – förkortat EQ – kan definieras som förmågan att tolka och förstå våra egna äkta känslor och att dra rätt slutsatser av dem. EQ beskrivs som social skicklighet, självkontroll, entusiasm, tålamod, medkänsla och förmåga till självmotivation. Egenskaper som inte är biologiska utan som kan läras in.